Zalogowanie się jest jednoznaczne z akceptacją naszego REGULAMINU w aktualnym brzmieniu (ostatnia aktualizacja 30.01.2015 r.)

REJESTRACJA
Akceptuję REGULAMIN
(wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Westa Druk sp. z o.o. w Łodzi. (wymagane)
TYGODNIK ANGORA działa na podstawie art. 25, 26, 29 (zamieszczając także wypisy dla celów dydaktycznych), 33 i 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim z 4 lutego 1994 r. Szczegóły wyjaśniamy w rozesłanym do redakcji i udostępnianym na żądanie liście intencyjnym. Sprostowania i odpowiedzi drukujemy po opublikowaniu w pismach, skąd dokonaliśmy przedruku. Nie zwracamy niezamówionych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów i opracowań tekstów. TYGODNIK ANGORA płaci autorom za przedruki. Przekazując zdjęcie do redakcji, au toroświadcza, że nie narusza ono przepisów prawa ani chronionych dóbr osób trzecich, co oznacza, że osoba przedstawiona na zdjęciu wyraziła zgodę na publikację wizerunku. Autor oświadcza również, że jest w pełni uprawniony do dysponowania zdjęciem zgodnie z prawem autorskim i godzi się na jego bez płatną publikację w TYGODNIKU ANGORA. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam opublikowanych zgodnie z art. 36 Prawa Prasowego.

DYREKTOR: Danuta Kotkowska
DYREKTOR WYDAWNICTWA: Jerzy Wyrozumski
REDAKTOR WYDAWCA: Anna Kuliś
REDAKTOR NACZELNY: Paweł Woldan
Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO: Katarzyna Gorzkiewicz
SEKRETARZE REDAKCJI: Agnieszka Freus i Maciej Wilczek
KIEROWNIK REDAKCJI: Henryk Krupiński
SEKRETARIAT: Elżbieta Białkowska, Elżbieta Walecka
ZESPÓŁ: Wojciech Andrzejewski, Andrzej Berestowski, Katarzyna Binkowska, Jacek Binkowski, Przemysław Bogusz, Anna Gajda, Tomasz Gawiński, Janusz Glanc-Szymański, Małgorzata Kopeć, Piotr Kotkowski, Maciej Malinowski, Henryk Martenka, Adam Lewaszkiewicz, Bohdan C. Melka, Michał Ogórek, Jan Olczyk, Adam Owczarek, Agnieszka Pacho, Krzysztof Różycki, Beata Woldan
WSPÓŁPRACOWNICY: Grażyna Anczewska, Wojciech Chądzyński, Aleksander Janik, Tomasz Kuliś, Andrzej Marciniak, Wojciech Nomejko, Sławomir Pietras, Adam Sumera, Antoni Szpak, Marek Szpak, Jan Tomkowski, Ewa Wesołowska, Marcin Wilczek
FOTOSKŁAD: Zbigniew Galant (kierownik), Małgorzata Kruczkowska, Anna Ożga, Grzegorz Ożga
FOTOEDYTOR: Piotr Kamionka
KOREKTA: Barbara Krupińska (kierownik)
RYSOWNICY: Jolanta Piekart-Barcz (kierownik), Sławomir Kiełbus, Piotr Rajczyk, Mirosław Stankiewicz, Jarosław Szymański, Paweł Wakuła, Tomasz Wilczkiewicz, Katarzyna Zalepa
REKLAMA: Robert Kuliś
REKLAMA AGENCYJNA: SUPPORT MEDIA Ewa Micek, tel. 22 312 40 75
DZIAŁ SPRZEDAŻY: Mariusz Witkowski (kierownik), Krzysztof Kosiński, Adam Piotrowski
DZIAŁ ŁĄCZNOŚCI Z CZYTELNIKAMI: Mateusz Koprowski
KSIĘGOWOŚĆ: Magdalena Kamionka, Zuzanna Romanowska

Adres redakcji:
90-007 Łódź
pl. Komuny Paryskiej 5a
tel. 42 632 61 79
fax 42 632 07 59
e-mail: redakcja@angora.com.pl
WWW: www.angora.com.pl, www.angorka.com.pl

Prenumerata zagraniczna:
Wpłaty na prenumeratę kartami kredytowymi i w Internecie www.ruch.nor.pl.

Ceny prenumeraty zagranicznej wysyłanej przez redakcję (kwartalnie):
Europa 250 zł (62 Euro)
USA 250 zł (98 USD)
Australia 250 zł (98 USD, 156 AUD)


Wpłat należy dokonać na konto:
Wydawnictwo Westa-Druk sp. z o.o.
Bank PEKAO XI O/ŁÓDŹ
24 1240 3073 1111 0010 1196 7072

Wydawca:
"Wydawnictwo Westa-Druk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000205389, NIP:123-102-07-01, REGON 015680931, kapitał zakładowy: 300 000,00 zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Druk:
Drukarnia Prasowa SA w Łodzi
al. Piłsudskiego 82
Nr indeksu 37-87-39, ISSN 0867-8162.

Do dystrybucji Tygodnika "ANGORA" na terenie USA upoważniona jest wyłącznie:
At the area of the USA is an exclusively authorised distributor:
"Peter Raczkiewicz Polish Media Group E"

Peter Raczkiewicz
Polish Media Group E
4738 N. Harlem Ave. #10
Harwood Heights, IL 60706

Herausgeber in Deutschland; Niemcy:
Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2
51399 Burscheid
Tel. 02174 8964480
Fax. 02174 8964481
www.angora-online.de