Zalogowanie się jest jednoznaczne z akceptacją naszego REGULAMINU w aktualnym brzmieniu (ostatnia aktualizacja 30.01.2015 r.)

REJESTRACJA
Akceptuję REGULAMIN
(wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Westa Druk sp. z o.o. w Łodzi. (wymagane)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH WYDAŃ TYGODNIKA ANGORA ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU ANGORA.COM.PL

DEFINICJE

Usługodawca
Wydawnictwo Westa-Druk” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi , Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź, , wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000205389, NIP:123-102-07-01, REGON 015680931, kapitał zakładowy: 300.000,00 zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego tel. +48 42 632-61-79, fax. +48 42 632-07-67; redakcja@angora.com.pl webmaster: webmaster@angora.com.pl

Usługobiorca
osoba fizyczna (posiadająca co najmniej ograniczona zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę

Usługi
usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Szczegółowy wykaz i opis Usług znajduje się na stronach serwisu angora.com.pl.

Serwis angora.com.pl
serwis internetowy należący do Usługodawcy w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi

Konto

Panel administracyjny przydzielony Usługobiorcy przez Usługodawcę na potrzeby rejestracji i wykonania Usługi, zawierający dane Usługobiorcy niezbędne do wykonania umowy lub wygenerowane w wyniku jej wykonania, w tym dane podane przez Usługobiorcę w czasie rejestracji

Adres elektroniczny
oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej

Serwis Rozliczeniowy – oznacza DotPay, Paypal, Elavon lub inne serwisy płatności on-line za Usługi płatnicze świadczone na rzecz Użytkowników, na zasadach oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przed dany serwis płatności.

Serwis SMS - oznacza funkcjonalność oferowaną Użytkownikom przez Serwis Rozliczeniowy prowadzony przez Polski Internet Komórkowy sp. z o.o. w Łodzi we współpracy z Usługodawcą, umożliwiającą korzystanie z Serwisów Płatnych poprzez wysłanie SMS Premium pod numery telefonów wskazane w Serwisie angora.com.pl;

System teleinformatyczny
zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

Świadczenie usługi drogą elektroniczną
wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

Środki komunikacji elektronicznej
rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

Regulamin
niniejszy Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:

  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, polegających na korzystaniu z serwisu internetowego umieszczonego w domenie www.angora.com.pl.

  2. prawa i obowiązki Usługobiorców w zakresie korzystania z elektronicznych wydań Tygodnika ANGORA,

  3. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.

 2. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie angora.com.pl, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w serwisie, jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

 3. Na zasadach określonych w Regulaminie, dostęp do serwisu angora.com.pl jest możliwy dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

 4. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu angora.com.pl Usługobiorcy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług niewymagających rejestracji lub wniesienia opłaty jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku usług wymagających rejestracji lub wniesienia opłaty, dokonanie rejestracji lub rozpoczęcie korzystania z usług w serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.§ 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

  1. połączenie z siecią Internet;

  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML);

  3. bezpłatny program ADOBE READER.

 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta lub zakupu Usługi. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 3. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Usługobiorców zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 nr 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

§ 3 ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Usługi świadczone poprzez Usługodawcę w ramach serwisu angora.com.pl polegają na zapewnieniu dostępu online do zasobów informacyjnych Tygodnika ANGORA (tekstów, zdjęć, grafik itp.) w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony WWW o jednoznacznie określonym adresie internetowym.

2. Dostęp do elektronicznych wydań Tygodnika ANGORA i ANGORKA, w formie pliku .pdf, jest płatny. Usługi płatne polegają na:

a. udostępnieniu jednego, aktualnego wydania Tygodnika ANGORA przez czas nieokreślony;

b. udostępnieniu w ramach abonamentu 13 (trzynastu) wybranych bieżących wydań Tygodnika ANGORA począwszy od numeru aktualnego w dacie zakupu usługi, przez czas nieokreślony;

c. udostępnieniu w ramach abonamentu 26 (dwudziestu sześciu) wybranych bieżących wydań Tygodnika ANGORA począwszy od numeru aktualnego w dacie zakupu usługi przez czas nieokreślony;

d. udostępnieniu w ramach abonamentu 52 (pięćdziesięciu dwóch) wybranych bieżących wydań Tygodnika ANGORA począwszy od numeru aktualnego w dacie zakupu usługi przez czas nieokreślony;

e. udostępnieniu ARCHIWUM na czas 7 dni.§ 4 ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie angora.com.pl przez Usługobiorcę (m.in. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie, wysłanie do Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu, wysłanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy komentarza do określonego materiału lub wpisu na forum dyskusyjnym w celu zamieszczenia w Serwisie).

 2. Zawarcie umów świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie angora.com.pl. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.

 3. Rejestracja Usługobiorcy w Serwisie angora.com.pl jest jednorazowa, bezpłatna i polega na:

a. podaniu adresu e-mail Usługobiorcy, wyborze loginu i hasła na formularzu rejestracji;

b. udzieleniu zgody przez Usługobiorcę danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usług;

c. akceptacji Regulaminu;

d. potwierdzeniu przez Usługobiorcę rejestracji konta poprzez kliknięcie na link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas wypełniania formularza rejestracji.

 1. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy o udostępnienie Usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zakupu, chyba że wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług i dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i utratę prawa do odstąpienia od umowy.

5. Usługobiorca dokonując zakupu Usługi płatnej może wyrazić zgodę na świadczenie Usług i dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, określonego w punkcie 4 powyżej. Usługobiorca zostanie poinformowany, że w związku z wyrażeniem zgody na świadczenie Usług w warunkach, o których mowa powyżej, traci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy w chwili udzielenia takiej zgody. W braku takiej zgody świadczenie Usługi i udostępnienie treści płatnych nastąpi po upływie terminu do odstąpienia od Umowy.

6. Po dokonaniu zakupu Usługi lub pierwszej rejestracji połączonej z zakupem Usługi, Usługobiorca otrzyma automatyczną informację zwrotną od Usługodawcy, na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail, potwierdzającą zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014, poz. 827) o prawach konsumenta (dalej jako Ustawa o prawach konsumenta) oraz dane potrzebne do aktywacji dostępu i korzystania z Usług (link aktywacyjny). Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za udostępnienie konta i udostępnionych treści cyfrowych osobom trzecim. Wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość Usługobiorca otrzyma informację o udzielonej przez siebie zgodzie na świadczenie Usług w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

7. Rejestracja za pośrednictwem Serwisu może nastąpić przez 24 h na dobę przez 365 dni w roku.

8. Po zawarciu przez Usługobiorcę umowy o dostęp do Usług wyświetlone zostanie podsumowanie, które zawierać będzie informacje dotyczące:

A. przedmiotu zawartej umowy o dostęp do Usług;

B. jednostkowej oraz łącznej ceny Usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

C. wybranej metody płatności;

D. instrukcji uzyskania dostępu do treści cyfrowych;

E. czasie trwania umowy o dostęp do Usług i przesłanek jej wypowiedzenia zgodnie z § 5 punkt 1 Regulaminu;

9. Po zaksięgowaniu wpłaty za Usługę plik lub pliki zawierające zamówione wydania Tygodnika zostaną niezwłocznie udostępnione Usługobiorcy na jego koncie. Dostęp do plików jest możliwy poprzez kliknięcie na link dostarczony w wiadomości poczty elektronicznej, o której mowa w punkcie 6 powyżej lub bezpośrednio z konta Usługobiorcy po zalogowaniu.

10. Usługobiorca w celu zawarcia umowy korzysta z Internetu. Opłaty za korzystanie z Internetu są zgodne z pakietem taryfowym dostawcy Internetu, z którego usług korzysta Usługobiorca.

11. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.

§ 5 CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w postaci udostępnienia Archiwum Tygodnika ANGORA ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki opłacona została Usługa. Umowy o świadczenie pozostałych Usług, o których mowa w § 3 punkt 2 a-d, są umowami zawieranymi na czas nieokreślony i mogą być wypowiedziane przez każdą ze stron za tygodniowym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie umowy dla swej skuteczności wymaga złożenia oświadczenia na piśmie (listem poleconym) lub drogą elektroniczną (e-mail).

2. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części opłaty w następujących przypadkach:

  1. zgłoszenia przez Usługobiorcę żądania zaprzestania świadczenia Usługi,

  2. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

  3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, w szczególności w razie udostępniania treści cyfrowych wbrew licencji.

3. Z zastrzeżeniem § 4 punkt 4, do odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług dochodzi przez złożenie przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie (listem poleconym lub pocztą e-mail), albo poprzez wysłanie oświadczenia o treści wskazanej pod linkiem na adres poczty elektronicznej redakcja@angora.com.pl. Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 6 LICENCJA

1. Treści zawarte w Serwisie angora.com.pl, w tym elektroniczne wydania Tygodnika ANGORA stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zm.) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie. Autorskie prawa majątkowe do elektronicznych wydań Tygodnika ANGORA przysługują Usługodawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.

2. Korzystanie z płatnych Usług świadczonych w ramach Serwisu angora.com.pl wymaga nabycia odpowiedniej, nieprzenaszalnej i niewyłącznej licencji oraz wniesienia opłaty licencyjnej zgodnie z cennikiem Usług. Uprzednie opłacenie dostępu do zasobów informatycznych Angory przez Usługobiorcę jest warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług płatnych przez Usługodawcę.

3. Nabycie licencji na korzystanie z treści płatnych następuje w chwili aktywacji dostępu do Serwisu. Uiszczenie opłaty przez Usługobiorcę oznacza zgodę na nabycie licencji.

4. Licencja uprawnia Usługobiorcę do zapoznania się z udostępnianą treścią za pomocą przeglądarki internetowej i programu ADOBE READER. Nabycie licencji do elektronicznego wydania Tygodnika ANGORA nie przenosi na Usługobiorcę żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do elektronicznego wydania Tygodnika. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza papierowego wydania Tygodnika – Usługobiorca nabywa jedynie egzemplarz Tygodnika. Usługobiorca może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, a także sporządzić jedną kopię zapasową pliku z wydaniem Tygodnika (zachować w pamięci komputera lub na innym nośniku, wydrukować), jeśli jest to niezbędne do korzystania z niego, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z pierwotnym plikiem.

5. W ramach licencji Usługobiorca uprawniony jest do wykorzystywania elektronicznych wydań Tygodnika ANGORA wyłącznie we własnych celach, niezwiązanych, choćby ubocznie, z jakąkolwiek działalnością zarobkową wykonywaną przez Usługobiorcę. Usługobiorca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek rozpowszechniania elektronicznych wydań Tygodnika ANGORA, w całości lub w części, w szczególności do udostępniania ich osobom trzecim, za wynagrodzeniem lub bezpłatnie.

6. W szczególności Usługobiorcy nie wolno:

a. Kopiować, zwielokrotniać elektronicznego wydania Tygodnika ANGORA lub dokonywać jego rozpowszechniania w całości lub w części (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej), również poprzez umieszczenie ich w innych serwisach internetowych lub w inny sposób;

b. Udostępniać elektronicznego wydania Tygodnika ANGORA z przekroczeniem granic dozwolonego użytku jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, w całości, jak i w części;

c. Najmować i użyczać elektronicznego wydania Tygodnika ANGORA; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, w całości, jak i w części;

d. Ingerować w treść i zawartość elektronicznego wydania Tygodnika ANGORA w jakikolwiek sposób.

e. Rozpowszechniać opracowań treści zawartych w Serwisie angora.com.pl, dokonywać i rozpowszechniać ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami,

f. Usuwać zabezpieczeń lub oznaczeń naniesionych na elektroniczne wydanie Tygodnika ANGORA.

7. Rozpowszechnianie elektronicznego wydania Tygodnika ANGORA bez pisemnej zgody podmiotów uprawnionych stanowi przestępstwo z art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i będzie ścigane w postępowaniu karnym, niezależnie od dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę na drodze postępowania cywilnego.

8. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do elektronicznego wydania Tygodnika ANGORA Usługobiorca zapłaci Usługodawcy karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości ceny brutto tego elektronicznego wydania Tygodnika ANGORA za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz pliku. Nie wyłącza to prawa Usługodawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

§ 7 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi płatnej po jej opłaceniu przez Usługobiorcę w wysokości i na warunkach określonych na stronach serwisu angora.com.pl.

 2. Z chwilą otrzymania potwierdzenia wpłaty za Usługę, Usługodawca wystawi na życzenie Usługobiorcy fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty (data sprzedaży).

 3. Opłata za usługę jest wyłącznie kosztem aktywowania licencji i udostępnienia treści cyfrowych Usługobiorcy. Nie obejmuje ona kosztów związanych np. z uzyskaniem dostępu do Internetu, itp.

 4. Obsługę transakcji płatniczych prowadzą Serwisy Rozliczeniowe.

 5. Dany Serwis Rozliczeniowy odpowiada za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz innych danych przekazywanych mu przez Użytkownika w celu zrealizowania płatności za pośrednictwem Serwisu Rozliczeniowego.

 6. Usługobiorca może dokonać opłat za pomocą SMS-a, kart kredytowych lub e-przelewów. Informacje na temat wpłat, regulaminy Serwisów Rozliczeniowych, szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa transakcji znajdują się na stronach www Serwisów Rozliczeniowych. 

7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu dotpay.pl, obsługiwanego przez Spółkę Akcyjną pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zasady świadczenia usług przez Dotpay S.A. regulowane są odrębnym regulaminem i opisane są na stronie http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

8. Dokonując opłat Usługobiorca oświadcza, że:

a. podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje,

c. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

 1. Usługodawca w Serwisie angora.com.pl udostępnia Usługobiorcom odpowiedni formularz transakcji. Usługobiorca, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu dotpay.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową banku, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową serwisu dotpay.pl.

 2. W celu dokonania płatności Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system dotpay.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

 3. Autoryzacja transakcji zapłaty kartami kredytowymi dokonywana jest przez dotpay.pl przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio do Serwisu Rozliczeniowego. Usługodawca nie gromadzi danych dotyczących kart, którymi dokonywane są płatności.

 4. W przypadku niektórych Usług, opisanych w serwisie angora.com.pl, płatności mogą być dokonywane poprzez SMS Premium. Rozliczenia tych transakcji dokonywane są przez Polski Internet Komórkowy sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, al. Kościuszki 1 90-418 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000059523, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 5. Serwis Rozliczeniowy obsługuje płatności SMS dokonywane za pośrednictwem operatorów telekomunikacyjnych mających siedzibę w Polsce, świadczących usługi telekomunikacyjne m.in. w sieci Play, Plus, Orange, T-Mobile.

 6. Opłaty za wysłanie SMS są szczegółowo opisane na stronie www.angora.com.pl/cennik.xhtml. Podane na stronie wartości obejmują podatek VAT 23% we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Faktury dla Usługobiorcy za wysłanie SMS wystawia bezpośrednio operator GSM, za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej. Najniższym kosztem usługi SMS jest 3,69 zł brutto, zaś najwyższym 11,07 zł brutto.

 7. Zasady świadczenia usług przez Serwis Rozliczeniowy Polski Internet Komórkowy sp. z o.o. regulowane są odrębnym regulaminem.

§ 8 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu angora.com.pl. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorców na stronach Serwisu ze stosownym wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu Usług.

 3. Zaprzestanie świadczenia Usług płatnych z winy Usługodawcy, trwające ponad 24 godziny, zostanie zrekompensowane Usługobiorcy w postaci przedłużenia okresu ważności Usługi o tydzień za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy ponad okres 1 dnia.

 4. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać taki własny adres e-mail, pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail do korespondencji. W przypadku naruszenia tego obowiązku przez Usługobiorcę uważa się, że wszelkie informacje i oświadczenia wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały doręczone.

 5. Usługobiorca zobowiązuje się zabezpieczyć plik zawierający elektroniczne wydanie Tygodnika ANGORA pobrany z serwisu angora.com.pl przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za uruchomienie Usługi w imieniu Usługobiorcy przez osobę do tego nieuprawnioną.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usług wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań mogących skutkować powstaniem jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich.

 2. Usługi świadczone w ramach serwisu angora.com.pl mają wyłącznie charakter informacyjny. Korzystanie z serwisu angora.com.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostępu do Serwisu angora.com.pl spowodowaną okolicznościami, których nie można uniknąć bez istotnych dodatkowych kosztów lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, jak również spowodowanych działaniami siły wyższej.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu SMS, jak również za przypadki wysyłania SMS Premium przez osoby nieuprawnione do użytkowania odpowiednich telefonów komórkowych.

 5. Usługodawca nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez osobę korzystającą z Serwisu SMS z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało zgłoszenie.

 6. Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są wzajemnie do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązek naprawienia przez Usługodawcę szkody nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści (lucrum cessans).

 7. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

  1. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu angora.com.pl przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem, lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  2. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

  3. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),

  4. jakiekolwiek szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),

  5. jakiekolwiek szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Usługobiorcy lub nie podania przez niego danych niezbędnych do właściwej realizacji usługi,

  6. jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Usługobiorcy wskutek nie zrealizowania Usług lub nieprawidłowości powstałych w czasie ich realizacji, zaistniałe w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego,

  7. następstwa blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę oraz usuwania i blokowania listów elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze używanym przez Usługobiorcę,

  8. skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Usługobiorcy;

  9. przypadkowe zablokowanie lub usunięcie konta Usługobiorcy przez Usługobiorcę;

  10. szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu.

  11. treść reklam i informacji reklamowych, marketingowych oraz innym charakterze, zamieszczonych lub przygotowanych przez podmioty trzecie,

  12. jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

 8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych treści z płatnych stron Serwisu angora.com.pl m.in. w przypadku wycofania tych treści przez Wydawcę Tygodnika ANGORA, z zastrzeżeniem prawa do rozwiązania Umowy przez Usługobiorców zgodnie z Regulaminem.

 9. Usługodawca nie gwarantuje, że korzystanie z Usług sprosta oczekiwaniom Usługobiorcę co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji do zamierzonych celów.

§ 10 PRZERWA TECHNICZNA

Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w udostępnianiu Serwisu, z przyczyn technicznych. Usługodawca dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

§ 11 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. parametry identyfikujące transakcję (przy płatności SMS: nr telefonu treść wysłanej wiadomości SMS)

  2. przedmiot reklamacji,

  3. okoliczności uzasadniające reklamację.

 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych rozpatrywane mogą być rozpatrzone dopiero po uzupełnieniu o wymagane powyżej informacje. Bieg terminu do rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się z chwilą uzupełnienia danych.

 5. Reklamacje należy składać pisemnie listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy podany na stronach angora.com.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@angora.com.pl.

 6. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania lub uzupełnienia od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres Usługobiorcy podany w reklamacji.

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca: "Wydawnictwo Westa-Druk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000205389.
 • Usługodawca jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako: RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji Usług rejestracji konta i dostarczania treści cyfrowych płatnych. Podjęte przez Użytkownika czynności, które skutkować będą pozbawieniem Usługodawcy prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika wpłyną na brak możliwości realizacji przez Usługodawcę Usług. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie danej Usługi, realizacji zamówień, rozliczenia (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, a także w celach archiwizacyjnych, podatkowo - księgowych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. dane podane opcjonalnie). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.
 • Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników oraz dane zbierane automatycznie z zakresu sposobu korzystania z serwisu www.angora.com.pl zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji serwisu oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 • Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi z zakresu sposobu korzystania przez tego Użytkownika z serwisu www.angora.com.pl. Ze względów technicznych może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji dane tak połączone będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji serwisu oraz w celu tworzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
 • W przypadku konieczności realizacji Usług dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Usługi. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 • Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usług są przetwarzane przez okres korzystania z Usług a po zakończeniu świadczenia Usług do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo – księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres do 6 lat od dnia świadczenia Usługodawcy uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania z Usług przez Usługobiorcę (dane eksploatacyjne):
  • Oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie numeru telefonu, adresu e-mail lub dostarczonego pliku pdf;
  • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
  • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
  • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej www.angora.com.pl poświęconej polityce prywatności.

§ 13   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem umieszczenia zmienionego Regulaminu na witrynie WWW Usługodawcy.

 2. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach w Serwisie wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie zmiany. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi Umowami o dostęp do Usług. Usługobiorca, który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo rozwiązać Umowę o dostęp do Usług ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 21 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowaniu Serwisu. Do Umowy o dostęp do Usług stosuje się polskie prawo.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia go na stronie Serwisu angora.com.pl, tj. od dnia 30 stycznia 2015 r.

 5. Regulamin dostępny jest na stronie Usługodawcy: www.angora.com.pl